Wypożyczalnia Samochodów

Moje konto

+48 660 505 474 Infolinia czynna 08:00 - 22:00

Zarezerwuj samochód on-line

Warunki wynajmu

Ogólne Warunki Najmu Pojazdu

Definicje
Wynajmujący:
Polska
Odkryj-Auto sp. z o.o., ul. Broniewskiego 5, 37-600 Lubaczów, NIP: 679-309-13-24, REGON: 122818111
Hiszpania
Odkryj Auto Hiszpania SL, C. Valencia 24 / 3-3, 03195 El Altet, CIF B42658484
Najemca: osoba prywatna lub firma określana w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za Pojazd powierzony mu w użytkowanie na warunkach określonych w umowie.
Pojazd: samochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie
Umowa: umowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony
Strony: Najemca lub Wynajmujący
Kierowca: osoba wymieniona w Umowie przez najemcę upoważniona do korzystania z Pojazdu przez okres trwania umowy.

I. Ogólne informacje
1. Każdy wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 20 lat oraz prawo jazdy powyżej 1 roku.
2. Najemca zobowiązany jest do ukazania dwóch dokumentów: akceptowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
3. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
a) do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu lub celach zarobkowych,
b) do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,
c) w wyścigach, rajdach lub zawodach,
d) gdy Najemca lub inny Kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
4. Osoba trzecia, nie wskazana w Umowie, nie może użytkować Pojazdu bez wyrażonej zgody wynajmującego.
5. Dodatkowego Kierowcę można dodać również w trakcie trwania Umowy po uprzednim wyrażeniu zgody Wynajmującego. Zgodę do kierowania Pojazdem przez osobę pierwotnie nie wymienioną w umowie można uzyskać drogą mailową przesyłając zeskanowany dowód osobisty/paszport i prawo jazdy na adres mailowy rezerwacje@odkryj-auto.pl.
6. W Umowie zostaje jasno określony rodzaj i marka Pojazdu oraz dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść Najemca za wynajem.
7. Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu o 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z pkt 12.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt najemcy w przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z umową lub zwłoki z zapłatą, bez zwrotu kaucji.
9. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna i zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem paliwa, tankując na najbliższej stacji paliw od punktu zwrotu Pojazdu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi koszty brakującego paliwa oraz dodatkową opłatę za usługę tankowania wymienioną w opłatach dodatkowych.
10. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić sprawę na Policję. Opłata za rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Opłatach dodatkowych.
11. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową lub telefoniczną, na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.
12. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z postanowieniem pkt 11 powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 1000 PLN. za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku uszkodzenia i awarii Pojazdu.
13. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju. Nieznajomość przepisów nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
14. Najemca otrzymuje Pojazd sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską oraz zwrócić w takim samym stanie.
15. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych ponosi w całości Najemca.
16. Najemca otrzymuje Pojazd czysty. Przy zwrocie Najemca zobowiązany jest oddać Pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
17. Najemca lub Kierowca zobowiązany jest do:
a) Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
b) Wykonywania na własny koszt obsługi codziennej Pojazdu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,
c) Stosowania w Pojazdach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.
18. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz picia alkoholu.
19. W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.
20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, GITD).
21. W przypadku umowy długoterminowej dodatkowe warunki i harmonogram płatności zawarte są w załączniku do umowy.
22. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie w pojeździe lokalizatora GPS.
23. Reklamacje należy kierować na adres Wynajmującego lub e-mail: reklamacje@odkryj-auto.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Wynajmującego, a o sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany w formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.
24. Zmiana Umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej lub dokumentowej.

II. Wyjazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wyjazd Pojazdem poza granice RP, wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na Umowie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz do Holandii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Mołdawii są zabronione.
2. Wynajmujący zapewnia wyposażenie dodatkowe zgodnie z polskimi przepisami. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca zobowiązany jest do doposażenia Pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
3. Pozwolenie na wyjazd zagraniczny podzielony jest na trzy strefy:
1. Słowacja, Czechy, Niemcy, Litwa
2. Francja, Austria, Belgia, Węgry, Słowenia, Łotwa, Estonia, Szwajcaria
3. Chorwacja, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Norwegia, Szwecja, Dania.

III. Opłaty
1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem Pojazdu przed najmem kartą płatniczą wystawioną na imię i nazwisko Najemcy - Visa lub Mastercard. W przypadku Pojazdów klasy D, E, klas Premium, SUV, VAN oraz BUS wymagana jest karta kredytowa. W momencie odbioru samochodu wymagane jest posiadanie karty fizycznie.
2. W chwili wynajmu pracownik pobiera opłatę za wynajem Pojazdu oraz dokonuje pre-autoryzacji kwoty kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet wynajmu.
3. Pre-autoryzacja kwoty kaucji zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 30 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty płatniczej (BANK).
4. W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.
5. Klient ma prawo do anulowania rezerwacji na 7 dni od dnia wynajmu i zwrotu całości wpłaconych środków.
6. W przypadku anulowania opłaconej on-line rezerwacji na mniej niż 7 dni od dnia wynajmu jest naliczana opłata w kwocie 150 zł za anulowanie rezerwacji, a reszta środków zostaje zwrócona na konto w przeciągu od 7 do 14 dni roboczych. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed odbiorem Pojazdu opłacone środki nie podlegają zwrotowi.
7. Najemca wyraża zgodę na obciążenie karty płatniczej, w przypadku naruszenia przez Najemcę Umowy Najmu.
8. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
9. W przypadku przedłużenia najmu za zgodą Wynajmującego stawka obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej opłaty wynikającej z Umowy.
10. Wynajmujący ma prawo do pobrania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% wartości rezerwacji przy klasach Minivan, BUS i Premium lub 30% wartości rezerwacji przy klasie Kamper. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna w przypadku anulowania rezerwacji z winy Najemcy.
11. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta, zwrot środków za wynajem wykonywany jest do 4 dni od daty zgłoszenia.
12. Płatność online są obsługiwane przez "Polskie ePłatności" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej "Paylane" sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

IV. Ubezpieczenia
1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC i NNW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu.
2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd za zgodą Wynajmującego.

V. Awaria
1. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy maksymalnie segmentu B na okres naprawy. Za okres oczekiwania dłuższy niż 24 godziny na Pojazd zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem Pojazdu.
2. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Pojazdu,
b) uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania
Pojazdem,
c) unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,
d) aktów wandalizmu.

VI. Udział własny w szkodzie lub kradzieży
Collision Damage Waiver tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji (CDW), Theft Protection tj. ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży (TP)
Akceptując CDW i/lub TP Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującą stawką w dniu podpisania Umowy Najmu. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży Pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z wpisanym na umowie udziałem własnym w szkodzie. CDW i TP nie wyklucza odpowiedzialności najemcy w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego Warunków, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczeniowych. Uszkodzenia opon, szyb, a także wnętrza Pojazdu (uszkodzenia wyposażenia Pojazdu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów ), również brakujące elementy i wyposażenie Pojazdu jak np. (antena radiowa, kołpaki, gaśnica, koło zapasowe itp.) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy Pojazdu.
W przypadku otrzymania przez Najemcę samochodu zastępczego, nie podlega on zniesieniu udziału własnego w szkodzie a najemca ponosi pełną finansową odpowiedzialność za jego uszkodzenie.

VII. Wypadki, uszkodzenie, kradzież.
1. W razie wypadku (związanego z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia Pojazdu), kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca Pojazdem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a Najemca powinien zażądać wydania od Policji sporządzonego protokołu.
2. Każdy wypadek, uszkodzenie, utrata lub kradzież Pojazdu muszą być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu drogą mailową (biuro@odkryj-auto.pl) lub telefoniczną (+48660505474). W każdym przypadku Najemca nie może zaakceptować roszczeń osób trzecich.
3. Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu, oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą, w szczególności poprzez:
a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia wypadku lub kolizji
b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia
c) nie pozostawianie Pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia
d) w sytuacji gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią - podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenie dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
4. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej, nawet w przypadku akceptacji CDW i/lub TP oraz wniesienia opłaty z tego tytułu.

VIII. Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.

IX. Opłaty dodatkowe
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, opon, felg, wycieraczek, anteny, pozostawienie trwałych plam
c) prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,
d) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,
e) ucieczki z miejsca wypadku,
f) wjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem w przypadku szkody lub awarii.
g) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
h) braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów
2. Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami - 100 PLN.
3. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej - 300 PLN.
4. Brak kluczyka - 700 PLN.
5. Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) - 500 PLN.
6. Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) - 200 PLN.
7. Palenie tytoniu w Pojeździe - 300 PLN.
8. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści - 300 PLN.
9. Zwrot brudnego Pojazdu - 50 PLN.
10. Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 300 PLN.
11. Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem - 400 PLN.
12. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego - 100 PLN..
13. Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa - 1500 PLN.
14. Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO. - 2000 PLN
15. Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 180 km h - 100 PLN
16. Brakujący element z listy wyposażenia standardowego (za każde) - 100 PLN
17. Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, fotelik, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity koszt brakującego wyposażenia.
18. Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia Pojazdu - 1000 PLN.
19.Usługa tankowania Pojazdu 50 PLN. + koszt paliwa.
20. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody - 1000 PLN
21. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa - 123 PLN
22. Opłata administracyjna za dokonanie płatności za mandat lub inną opłatę wynikająca z użytkowania samochodu przez klienta - 123 PLN + rzeczywisty koszt mandatu lub opłaty.
___________________________________________________________________________
Condiciones Generales de Arrendamiento de Vehiculo
Definiciones
Arrendador:
Odkryj Auto Hiszpania SL, C. Valencia 24 / 3-3, 03195 El Altet, CIF B42658484
Arrendatario: individuo o empresa indicada en el Contrato de Arrendamiento que con su firma
declara aceptar las Condiciones de Arrendamiento abajo descritas y la responsabilidad personal del
vehiculo confiado para su utilización de acuerdo con las Condiciones indicadas en el Contrato.
Vehiculo: vehiculo que constituye el objeto de Arrendamiento indicado en el Contrato. Contrato:
Contrato de Arrendamiento de Vehiculo celebrado entre las Partes Partes: Arrendatario o
Arrendador
Conductor: persona indicada en el Contrato por el Arrendatario autorizada para utilizar el Vehiculo
durante la vigencia del Contrato.
I. Información General
1. El Arrendatario declara ser mayor de 20 anos y llevar al menos 1 ano en posesión de un permiso
de conducir.
2. El Arrendatario esta obligado a presentar dos documentos de identidad (carne de identidad o pasaporte) y un permiso de conducir valido.
3. El Vehiculo arrendado no puede ser utilizado:
a) para transportar personas o cosas en forma de subarrendamiento ni con fines lucrativos,
b) para arrancar ni remolcar otros vehiculos, remolques ni otros objetos,
c) en carreras, rallyes ni competiciones,
d) mientras el Arrendatario u otro Conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol,
medicamentos alucinógenos, drogas, barbitúricos u otras sustancias alteradoras de la conciencia y
la capacidad de responder.
4. Un tercero, no indicado en el Contrato, no puede utilizar el Vehiculo sin previa autorización del Arrendador.
5. Es posible anadir otro Conductor tambien durante la vigencia del Contrato previa autorización del Arrendador. Se puede obtener autorización que permita conducir el Vehiculo a un tercero inicialmente no indicado en el Contrato por correo electrónico enviando un carne de identidad/pasaporte y un permiso de conducir escaneados a: rezerwacje@odkryj-auto.pl. 6. En el Contrato detalladamente se describe el tipo y la marca del Vehiculo y gastos exactos que efectuara el Arrendatario por el Arrendamiento.
7. La duración del Arrendamiento esta estrictamente definida en el Contrato y la prolongación del Arrendamiento por una hora tendra como consecuencia la aplicación de un cargo de acuerdo con el punto 12.
8. El Arrendador se reserva el derecho a recoger inmediatamente el Vehiculo a costa del
Arrendatario si la utilización del Vehiculo no es conforme al Contrato o en caso de retraso en el pago, sin devolver fianza.
9. El Arrendatario recibe el Vehiculo totalmente repostado y esta obligado a devolver el Vehiculo con el tanque de combustible lleno, repostando en la gasolinera mas cercana del punto de devolución del Vehiculo. En caso contrario, el Arrendatario sufraga los costes de combustible que falte y una tasa adicional por el servicio de repostaje indicada en tasas adicionales.
10. Si durante 12 horas a partir de la fecha y la hora de la finalización del Contrato de Arrendamiento el Arrendatario no se pone en contacto y no devuelve el Vehiculo, el Arrendador tiene derecho a considerarlo una apropiación indebida y denunciarlo en Comisaria. Los costes del inicio del procedimiento de denuncia por apropiación indebida se indican en Tasas adicionales.
11. El periodo de Arrendamiento puede prolongarse solo previa autorización del Arrendador, despues de que el Arrendatario se ponga en contacto por correo electrónico o por telefono, al menos 24 horas antes de la expiración del periodo de Arrendamiento previsto en el Contrato y siempre que el Arrendatario realice pago anticipado por un periodo de arrendamiento adicional.
12. Si el Arrendatario no devuelve el Vehiculo en el plazo indicado en el Contrato o el plazo previsto de acuerdo con el punto 11 arriba descrito, el Arrendatario esta obligado a pagar, a favor del Arrendador, costes de utilización no contractual del Vehiculo con un montante de 250 EUR por cada dia completo e incompleto y asume la plena responsabilidad financiera en caso de danos y averias del Vehiculo.
13. El Arrendatario esta necesariamente obligado a cumplir las normas de circulación vial que
estan en vigor en un pais dado. El desconocimiento de las normas no libera al Arrendatario de la responsabilidad civil y penal.
14. El Arrendatario recibe el Vehiculo en buenas condiciones, necesarias para su funcionamiento correcto y esta obligado a utilizarlo con sumo cuidado y devolverlo en las mismas condiciones.
15. Gastos de compra de liquidos para limpiaparabrisas, cambio de bombillas, reparación de
neumaticos y otros materiales consumibles van a cargo del Arrendatario.
16. El Arrendatario recibe el Vehiculo limpio. Al devolverlo esta obligado a devolverlo limpio por fuera y por dentro.
17. El Arrendatario o el Conductor esta obligado a:
a) Proteger el Vehiculo contra robos (cada vez hay que cerrar el Vehiculo y activar todos los
dispositivos antirrobo
hay que proteger cuidadosamente documentos y llaves fuera del Vehiculo). b) Llevar, a sus
expensas, un mantenimiento diario del Vehiculo, especialmente revisar y agregar aceite de motor, liquido refrigerante, liquido de frenos, liquido para limpiaparabrisas, verificar el estado de los neumaticos, presión adecuada de neumaticos, funcionamiento de luces. c) Utilizar el tipo de combustible indicado en la especificación del motor descrita en el certificado de matriculación del Vehiculo.
18. En el Vehiculo esta prohibido consumir productos de tabaco y beber alcohol.
19. Si se devuelve el Vehiculo sucio y su estado no permite efectuar una inspección visual detallada, se podra cobrar un importe al Arrendatario por eventuales danos despues de que el Arrendador lave el Vehiculo.
20. El Arrendador se reserva el derecho a compartir datos del Arrendatario o Conductor con
autoridades facultadas para esto (por ejemplo, Policia, autoridades estatales). 21. El
Arrendatario presta su consentimiento para colocar en el Vehiculo un rastreador GPS.

II. Salida al extranjero
1. Para salir en el Vehiculo al extranjero se exige previa autorización del Arrendador en el Contrato y (si procede) un seguro adicional a cargo del Arrendatario.
2. El Cliente no puede salir en coche a las ciudades: Ceuta y Melilla ni islas: Islas Canarias ni Islas Baleares.
3. En caso de salida al extranjero, el Arrendador esta obligado a equipar el Vehiculo de acuerdo con las leyes vigentes en un pais dado.
4. La autorización para salir al extranjero esta dividida en tres zonas:
...1. Francia, Portugal
...2. Austria, Belgica, Eslovenia, Alemania
...3. Polonia, Croacia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Italia, Noruega, Suecia, Dinamarca,
Holanda, Eslovaquia, Chequia, Hungria

III. Costes
1. El arrendatario esta obligado a abonar todos los gastos relacionados con el alquiler del Vehiculo antes del alquiler con una tarjeta de pago a nombre del arrendatario: Visa o Mastercard. Para vehiculos de clase D, E, Premium, SUV, VAN y BUS se requiere tarjeta de credito. Al momento de recoger el coche, es necesario tener fisicamente la tarjeta.
2. Al momento del alquiler, el empleado cobra el alquiler del Vehiculo y realiza una preautorizacion del monto del deposito de seguridad para el alquiler.
3. La preautorización del monto del deposito se desbloquea en la cuenta del cliente en un plazo de 30 dias, segun las regulaciones internas del emisor de la tarjeta de pago (BANCO).
4. En caso de reduccion del periodo de alquiler según el contrato, los fondos no son reembolsables.
5. El cliente tiene derecho a cancelar la reserva hasta 7 dias despues de la fecha de alquiler y recibir un reembolso total.
6. Si cancela una reserva pagada en linea menos de 7 dias antes de la fecha de alquiler, se cobra una tarifa de 40 EUR por cancelacion y el resto de los fondos se reembolsa dentro de 7 a 14 dias habiles. Si cancela la reserva menos de 24 horas antes de recoger el vehiculo, los fondos pagados no son reembolsables.
7. El arrendatario acepta que se le cargue en su tarjeta de pago en caso de que viole el Contrato de Alquiler.
8. La devolucion del depósito no significa que el arrendador renuncie a sus derechos frente al arrendatario.
9. En caso de extensión del alquiler con el consentimiento del arrendador, la tarifa se calcula en base al promedio aritmetico del cargo del Contrato.
10. El arrendador tiene derecho a cobrar una tarifa de reserva del 10% del valor de la reserva para las clases Minivan, BUS y Premium o del 30% del valor de la reserva para la clase Camper. La tarifa de reserva no es reembolsable en caso de cancelación de la reserva por culpa del arrendatario.
11. En caso de cancelación de la reserva por parte del cliente, el reembolso por el alquiler se realiza en un plazo de 4 dias desde la fecha de notificación.

IV. Seguros
1. El Arrendador declara que el Vehiculo cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil (OC) y un Seguro de Accidentes (NNW) valido en los paises sin restricciones de salida indicadas en el presente Contrato de Arrendamiento.
2. Solo las personas que utilizan el Vehiculo previa autorización del Arrendador tienen derecho a estar aseguradas de acuerdo con la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

V. Averia
1. En caso de inmovilizar el Vehiculo arrendado el Arrendador, en la medida de lo posible, garantizara un Vehiculo sustitutivo, del segmento B maximo, durante tareas de reparación. Si el plazo de espera a un Vehiculo sustitutivo supera 24 horas, por este periodo el Arrendatario no abona ningún importe por el Arrendamiento del Vehiculo.
2. No se facilita un Vehiculo sustitutivo en caso de:
a) perdida del certificado de matriculación del Vehiculo o/y póliza de seguro o/y llaves del Vehiculo,
b)
averia del Vehiculo por culpa del Arrendatario o una persona no autorizada para conducir el Vehiculo,
c) inmovilización del Vehiculo arrendado fuera del territorio de Polonia,
d) actos de vandalismo.

VI. Cobertura de dano por colisión y por robo
Collision Damage Waiver, es decir, limitación de la responsabilidad en caso de danos por colisión (CDW), Theft Protection, es decir, limitación de la responsabilidad en caso de robos (TP). Al aceptar el CDW y/o el TP el Arrendatario asume la responsabilidad de abonar un importe adicional de acuerdo con el tipo aplicable del dia de la celebración del Contrato de Arrendamiento. Si no, en caso de danos, perdida o robo del Vehiculo, su parte o equipamiento el Arrendatario asume la responsabilidad de acuerdo con la cobertura de dano indicada en el Contrato. El CDW y el TP no excluye la responsabilidad del Arrendatario en caso de una negligencia grave o incumplimiento intencionado de las Condiciones, normas del Derecho o condiciones de los contratos de seguro. Danos en neumaticos, cristales e interior del Vehiculo (danos en equipamiento del Vehiculo, danos o manchas en tapiceria y danos causados por colillas de cigarrillos), asi como elementos que falten y equipamiento del Vehiculo
(por ejemplo, antenas de radio, tapacubos, extintor, rueda de repuesto) no se hallan sujetos a la limitación de la responsabilidad del Arrendatario del Vehiculo. En caso de recibir un Vehiculo sustitutivo, el Vehiculo sustitutivo no se halla sujeto a la renuncia a la cobertura de dano y el Arrendatario asume la plena responsabilidad financiera por haber danado el Vehiculo.

VII. Accidentes, dano, robo
1. En caso de accidente (con o sin danos en el Vehiculo), robo o dano en el Vehiculo sufridos por cualquier motivo el Arrendatario u otra persona que conduzca el Vehiculo esta obligado a llamar a la Policia para que venga al lugar del acontecimiento y el Arrendatario deberia exigir que la Policia le expida un informe que se ha elaborado.
2. Es obligatorio notificar cada accidente, dano, perdida o robo del Vehiculo por correo electrónico (rezerwacje@odkryj-auto.pl) o por telefono (+48660505474). En ningún caso el Arrendatario puede aceptar reclamaciones de terceros.
3. El Arrendatario esta obligado a ayudar al Arrendador y/o sus companias de seguros en todas las reclamaciones y juicios relativos al accidente o dano, especialmente a traves de: a) entregar un formulario, completado y confirmado, de notificación de accidente o colisión b) proporcionar datos completos de las personas implicadas en el accidente, testigos del accidente y una descripción detallada del acontecimiento.
c) no dejar el Vehiculo sin supervisión ni sin protección.
d) si el accidente o dano fue causado por un tercero, realizar todas las actividades necesarias para identificar el autor y asegurar las pruebas que pueden contribuir a determinar la responsabilidad del autor.
5. En caso de incumplimiento de cualesquiera de las normas arriba descritas el Arrendatario asume la plena responsabilidad financiera por danos causados al Arrendador o un tercero, incluso tras haber aceptado el CDW y/o el TP y tras haber abonado una tasa por este concepto.

VIII. Responsabilidad del Arrendador
El Arrendador no asume la responsabilidad por cosas transportadas, perdidas, dejadas en el Vehiculo ni por gastos (multas) que van a cargo del Arrendatario en relación con utilización del Vehiculo durante el plazo del Arrendamiento. El Arrendador no es responsable ante terceros por reclamaciones indemnizatorias que sean consecuencia de un dano causado por el Arrendatario u otra persona que conduzca el Vehiculo durante el plazo del Arrendamiento.

IX. Tasas adicionales
1. El Arrendatario asume la plena responsabilidad por danos en el Vehiculo arrendado en caso de:
a) una acción intencionada o negligencia grave
b) danos en el interior del Vehiculo, neumaticos, llantas, limpiaparabrisas, antena, manchas
permanentes,
c) conducir en estado de embriaguez, bajo los efectos de drogas y otras sustancias estupefacientes asi como circular sin un carne de conducir valido,
d) no haber devuelto el certificado de matriculación del Vehiculo o llaves despues de que el Vehiculo ha sido robado,
e) escapar del lugar de un accidente,
f) entrada del Vehiculo al extranjero sin previa autorización del Arrendador y todos los costes relativos a su transporte en caso de dano o averia,
g) que la aseguradora se niegue a conceder una indemnización por culpa del Arrendatario,
h) falta de una descripción detallada de circunstancias que han provocado un dano o si no se han presentado documentos requeridos.
2. Cada dia cuando el Vehiculo esta parado debido a las acciones arriba descritas: 25 EUR.
3. Proporcionar el Vehiculo a una persona no autorizada: 75 EUR.
4. Falta de la llave: 200 EUR.
5. Falta de documentos del Vehiculo (no se aplica al robo del Vehiculo): 500 EUR.
6. Falta de la matricula (por cada una): 100 EUR.
7. Consumir tabaco en el Vehiculo: 75 EUR.
8. Violar la prohibición de transporte de animales, eliminar los pelos de animales:75 EUR.
9. Devolución del Vehiculo sucio: 15 EUR.
10. Devolución del Vehiculo con manchas en asientos, tapiceria, en el maletero: 75 EUR.
11. Devolución del Vehiculo con un olor desagradable: 100 EUR.
12. Falta o dano en llantas originales (por cada una): 25 EUR.
13. Poner el combustible inadecuado: 400 EUR.
14. Desmontaje de partes del Vehiculo o alteraciones hechas sin autorización del Arrendador: 600
EUR. + gastos de completar partes que falten en el concesionario: 500 EUR.
15. Exceso de velocidad por encima de 180 km/h (cada vez): 25 EUR.
16. Falta de un elemento de la lista de equipamiento basico (por cada uno): 25 EUR. 17. Dano o no evolución de cada uno de los elementos anadidos del equipamiento adicional (GPS, silla de coche para bebes, cadenas, barras de techo, cofre de techo), esta obligado a cubrir gastos de elementos que falten.
18. Tasa Administrativa por iniciar un procedimiento por apropiación indebida del Vehiculo: 250 EUR.
19.Servicio de repostaje del Vehiculo: 15 EUR + gastos de combustible.
20. En caso de salida o intento de salir fuera de Espania sin autorización: 250 EUR. 21. Facilitar información escrita a solicitud de autoridades judiciales y policiales y/o autoridades administrativas sobre un usuario del Vehiculo con el que se ha cometido una infracción o/y un delito: 30 EUR.
22. Tasa Administrativa por abonar el importe de la multa u otro cargo relativo a la utilización del Vehiculo por el cliente: 30 EUR + el importe real de la multa o cargo.
Dlaczego Odkryj-Auto?
Szybka rezerwacja on-line
Zarządzanie rezerwacjią on-line
Bezpłatne anulowanie rezerwacji
Obsługa klienta 24h

“Bardzo dobra firma .Wypożyczyłem toyote yaris lecz nie miała zmienionych opon na zimowe wiec dostałem corollę w tej samej cenie.Obsluga bardzo miła.Pierwszy raz wypożyczyłem z tej firmy i nie zawiodłem się.”

Artur Sadowski

01-12-2023 - (Warszawa - lotnisko Modlin)